przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980060 odwiedzin

Regulaminy

A A A

Regulamin biblioteki

w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

 

 Zasady ogólne:

 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 4. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można, wypożyczając je do domu, czytając, przeglądając na miejscu lub wypożyczając do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.
 5. W bibliotece należy zachować ciszę.
 6. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 7. Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.
Zasady korzystania z wypożyczalni:
 1. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 3 tygodni.
 3. Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów,
  mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej ilości książek.
 4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 5. Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną, wskazaną przez bibliotekarza.
 6. Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego.

Zasady korzystania z czytelni:

 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.
 2. Korzystający z czytelni wpisują się do zeszytu odwiedzin.
 3. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych.
 4. Przeczytane czasopisma odnosi się na miejsce, a książki oddaje bibliotekarzowi.
 5. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.
 6. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni.
 7. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być wcześniej uzgodnione z nauczycielem bibliotekarzem.


Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych

 

 1. Pracownia multimedialna jest udostępniana uczniom klas IV-VI, nauczycielom
   oraz innym pracownikom szkoły.
 2. Komputery w szkole są przeznaczone do celów edukacyjnych np. gromadzenia informacji do lekcji, olimpiad, referatów. Czytelnik nie może wykorzystywać komputera do innych celów.
 3. Stanowiska komputerowe umożliwiają korzystanie ze zbiorów multimedialnych oraz Internetu. Uczeń jest zobowiązany podać nauczycielowi bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w Internecie.
 4. Z komputera można korzystać jedynie za zgodą bibliotekarza.
 5. Uczniowie nie mogą korzystać z komputerów w czasie przerw i własnych zajęć lekcyjnych.
 6. Użytkownik powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczanego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeśli aktualnie dysponuje czasem.
 7. Przy jednym stanowisku komputerowym może przebywać TYLKO JEDNA OSOBA.
 8. Korzystając ze stanowisk komputerowych, nie można używać przenośnych nośników pamięci.
 9. Internet służy do celów edukacyjnych. Uczeń zobowiązany jest znać dokładną tematykę poszukiwanych zagadnień.
 10.  W bibliotece można drukować jedynie materiały niezbędne do celów dydaktycznych.
 11.  Praca przy komputerze powinna przebiegać zgodnie z zasadami informatyki
   (przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, kolejność wykonywanych czynności).
 12. W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.
 13.  Uczeń po zapoznaniu się z regulaminem wpisuje się do zeszytu czytelni.
  Niestosowanie się do punktów regulaminu powoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza. 
 14. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

 

 

Regulamin wypożyczania podręczników

i przekazywania materiałów ćwiczeniowych uczniom

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Sochaczewie.

 

 1. Do wypożyczania podręczników i otrzymania materiałów ćwiczeniowych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie.
 2. Podręcznik jest własnością Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie. Należy go chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Podręczniki udostępniane uczniowi są bezpłatne, ale sam podręcznik ma określoną przez wydawcę wartość.
 3. Podręczniki przekazywane są uczniom na początku roku szkolnego, w wyznaczonym terminie, w obecności wychowawcy klasy lub innego nauczyciela.
 4. Wraz z podręcznikami będą także uczniom przekazywane materiały ćwiczeniowe.
 5. Znaczące uszkodzenia i zabrudzenia otrzymanych podręczników należy zgłaszać do biblioteki szkolnej w ciągu tygodnia od wypożyczenia. 
 6. Zwrot wypożyczonych podręczników odbywa się przed zakończeniem roku szkolnego, w ustalonym wcześniej terminie.
 7. Uczeń powinien odpowiednio przygotować podręczniki przed zwrotem do biblioteki,  wykonać drobne naprawy, tzn. wytrzeć okładki, wyprostować rogi, posklejać, usunąć zaznaczenia ołówkiem itp.
 8. Za zniszczenie lub zagubienie podręcznika odpowiada rodzic/opiekun prawny ucznia. Za zniszczone podręczniki uważa się:
  - zalane (bez względu na stopień zalania),
  - wybrudzone i uszkodzone  w sposób uniemożliwiający usunięcie tych zabrudzeń i uszkodzeń w rezultacie korzystania z podręcznika, np. porwane, pogryzione, pomazane itp
 9. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązany jest do zwrotu nowego egzemplarza lub wpłacenia równowartości podręcznika, określonej na stronie wydawnictwa, na konto Rady Rodziców.
 10. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego rozpoczyna naukę w innej placówce, jest zobowiązany do zwrotu otrzymanych podręczników.
 11. Uczeń oraz Rodzic/opiekun prawny własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.
 12. Decyzje w kwestiach spornych, które nie zostały ujęte w regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r.kontakt