przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980062 odwiedzin

Regulamin

A A A

REGULAMIN I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO KOŁA WOLONTARIATU

„Pomaganie mnie nakręca”


działającego w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami  Integracyjnymi w Sochaczewie

 

Wstęp


Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców - na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka.

Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez Wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia.

Staramy się , aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie.

Wolontariat również rozwija wśród dzieci postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.


1. Cele:


 • kształtowanie wrażliwości i empatii na potrzeby innych,
 • wykształcenie postawy otwartości i tolerancji wobec słabszych, chorych i potrzebujących,
 • integrowanie społeczności szkolnej,
 • zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności społecznych,
 • rozbudzanie wrażliwości dzieci na ludzką krzywdę,
 • motywowanie do działań bezinteresownych i altruistycznych,
 • szerzenie idei wolontariatu jako sposobu na życie,
 • podnoszenie poczucia własnej wartości,
 • wprowadzenie do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • realizacja swoich potrzeb, ambicji i uzdolnień,
 • rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie,
 • nawiązywanie kontaktów z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz środowiska.

 

2. Obszary działania


Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

ŚRODOWISKO SZKOLNE

- akcje charytatywne  i profilaktyczne na rzecz dzieci z naszej szkoły

- organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce

ŚRODOWISKO POZASZKOLNE

- Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia i osoby prywatne.


 3. Prawa i obowiązki wolontariusza


 PRAWA WOLONTARIUSZA

 • Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 • Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki w szkole i pomocy w domu.
 • Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 • Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 • Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonanej pracy.
 • Wolontariusz ma prawo być poinformowany o trudnościach, kosztach związanych z wykonywaną pracą.
 • Nie wolno wywierać na wolontariusza presji moralnej w związku z realizowanym zadaniem pozostającym w konflikcie z jego przekonaniami.
 • Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

 

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu.
 • Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu takie jak:

 

-zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem

-zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy

-zasada troski o los słabszych

-zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.


4. Cechy wolontariusza


 • WYSOKI STOPIEŃ WRAŻLIWOŚCI, który pozwala na wnikliwą obserwacje świata, tego, co nas otacza. To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi potrzebujących, samotnych, bezradnych, cierpiących i chorych. Samo dostrzeżenie ich- to nie wszystko! Wielu ludzi bowiem dostrzega wokół siebie potrzebujących, ale przechodzi obok obojętnie, nie reaguje.

 

 • EMPATIA, czyli umiejętność wczuwania się w sytuację i doznania drugiego człowieka, rozumienia i przeżywania jego cierpienia. Takie osobiste odbieranie drugiego człowieka skłania nas do zatrzymania się nad jego niedolą, wyzwala w nas potrzebę ochraniania go, udzielania mu pomocy. Wtedy pomagamy najbardziej skutecznie. Dajmy z siebie jak najwięcej, a to z kolei daje nam ogromną satysfakcję i zadowolenie z dobrze wypełnionego moralnego obowiązku.

 

 • CIERPLIWOŚĆ, której należy się uczyć codziennie, wypełniając swe zobowiązania. Wymaga to dużego panowania nad swoimi emocjami, nad złością, zniecierpliwieniem, często nad lenistwem czy zniechęceniem.

 

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ za siebie, swoje działania i za swojego podopiecznego. Odpowiedzialność należy w sobie wzbudzać i wzmacniać. Poczucie odpowiedzialności jest dowodem naszej dojrzałości do podejmowania różnych ról społecznych. Musimy pamiętać, że jeśli zobowiązujemy się do czegoś, powinniśmy wcześniej ocenić nasze siły i umiejętności, aby nie podejmować zadań przerastających nasze możliwości. Nigdy nie należy obiecywać zbyt wiele, a potem nie wywiązywać się ze swoich zobowiązań. Lepiej wziąć na siebie mniej obowiązków, ale wywiązać się z nich sumiennie.

 

 • WSPÓŁDZAŁANIE- znacznie więcej można osiągnąć działając wspólnie niż indywidualnie. Takiego współdziałania należy uczyć się, aby nie przekształciło się w zażartą rywalizację i zaspakajanie niezdrowych własnych ambicji.

 

 • PUNKTUALNOŚĆ- poszanowanie własnego czasu i czasu innych, to kolejna cecha, którą należy w sobie wypracować.

 

 • GOSPODAROWANIE CZASEM jest bardzo cenną umiejętnością, tym bardziej, że wolontariusze swoją działalność społeczną godzą z nauką szkolną i obowiązkami domowymi. Nie można bowiem być „dobrym” wolontariuszem dla wszystkich podopiecznych, zaniedbując własną rodzinę albo nawet sąsiadów.

 

 • TOLERANCJA i AKCEPTACJA- tak bardzo potrzebna zwłaszcza w kontaktach z osobami chorymi czy niepełnosprawnymi. To bardzo trudne zadanie, aby zaakceptować tę „inność” fizyczną czy psychiczną, umieć zobaczyć w osobie niepełnosprawnej pełnowartościowego człowieka. Nie każdy umie sobie z tym poradzić. Wymaga to pewnego treningu i przygotowania psychologicznego.

 

 • „ WSTYD ZA ZŁO” , ważne jest wypracowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz poczucia wstydu za popełnione błędy czy wyrządzone krzywdy. Takie poczucie ma zastępować konstruktywną krytykę, służyć rozwojowi wewnętrznemu, pracy nad sobą w celu podnoszenia własnej wrażliwości, umiejętności i kwalifikacji.

 

 • PRAWO DO SŁABOŚCI, do błędu czy porażki- nie jesteśmy nieomylni, zdarza się, że zrobimy cos źle, nie tak, jak planowaliśmy. Musimy sobie dać to prawo, nie załamywać się porażkami, ale wyciągać z nich konstruktywne wnioski na przyszłość- uczyć się na błędach. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia, które nas rozwijają, wzbogacają. Tak uczymy się nowych rzeczy, aby potem służyć radą i pomocą innym.

 

 • DĄŻENIE DO SAMODOSKONALENIA SIĘ- wolontariusz powinien ustawicznie podnosić swoje umiejętności i doskonalić się wewnętrznie, aby pełniej i skuteczniej pomagać potrzebującym.

 

 5. Karta etyczna wolontariusza


 • Wypełniam wszystkie zadania, do których się zobowiązałem.
 • Nie składam obietnic, których nie mogę dotrzymać.
 • Wiem, dlaczego chcę pomagać innym.
 • Jestem przekonany o wartości tego, co robię.
 • Zachowuję dyskrecję w kwestiach prywatnych.
 • Jestem otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 • Wykorzystuję możliwość uczenia się nowych rzeczy, poszerzam swoją wiedzę.
 • Pytam o rzeczy, których nie rozumiem.
 • Stale się rozwijam - chcę wiedzieć jak najwięcej o wolontariacie
 • Działam w zespole - pamiętam o tym, że samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.
 • Jestem osobą, na której można polegać.
 • Będę chętnie się uczyć - wiem, że nauka jest nieodłącznym elementem każdej dobrze wykonanej pracy.
 • Nie sprzeciwiam się kontroli nad sobą i nad moją pracą.
 • Uczestniczę w obowiązkowych spotkaniach.
 • Staram się być dobrym wolontariuszem.

 

6.  Ogólne zasady dotyczące działania i zachowania wolontariuszy:


 - opiekę nad  wolontariuszami sprawuje pedagog szkolny i chętni nauczyciele,

-  wolontariuszem może być uczeń klas 4-6 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie

- wolontariusz to człowiek  uczciwy,  uprzejmy i niewywołujący konfliktów, a także potrafiący współpracować z innymi wolontariuszami,

- wolontariusze i opiekunowie podczas trwania akcji mają  obowiązek  posiadania identyfikatorów.

- program pracy koła realizowany jest w ciągu jednego roku szkolnego, program jest zgodny z programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły

- wolontariusze spotykają się z koordynatorem raz w tygodniu – na spotkaniach omawiane są bieżące sprawy, planowane dalsze działania i przydzielane obowiązki

- koordynator monitoruje pracę wolontariuszy i udziela wsparcia.


7.  System nagradzania wolontariuszy:


Działania zaangażowanych wolontariuszy są nagradzane poprzez:

- pochwałę koordynatora programu z wpisem do zeszytu korespondencji ucznia i dziennika,

 - pochwała udzielona na forum klasy,

 -powierzanie coraz bardziej odpowiedzialnych zadań.

- list gratulacyjny do rodziców i dyplom za całoroczną aktywna pracę na koniec roku szkolnego

 

Formularz wolontariusza > pobierz<

kontakt