przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
957679 odwiedzin

Informacje o projekcie

A A A

 plakat PDF

 

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

w okresie od 01.07.2017r. do 30.06.2019r. realizuje projekt pn. „Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojwództwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś X , Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałanie 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”

Projekt jest przeznaczony dla uczniów klas Szkoły Podstawowej Nr 4 w Sochaczewie. Łączna wartość projektu wynosi 261 973,20 zł., z czego 209 578,56 zł finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest wyższy poziom kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy 178 uczniów / 91 kobiet województwa mazowieckiego w Sochaczewie do 30.06.2019r. poprzez objęcie ich ofertą edukacyjną w ramach zajęć pozalekcyjnych.

Cele szczegółowe zakładają:

1. Podniesienie kompetencji matematycznych u 14U/7K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie  2017/2019

2. Podniesienie kompetencji przyrodniczych u 28U/14K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019 

3. Podniesienie kompetencji z języka angielskiego u 14U/7K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019 

5. Podniesienie kompetencji cyfrowych u 50/26K poprzez objęcie ich interesującymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019 

6. Poprawa umiejętności uczniów o specjalnych potrzebach 26U/13K poprzez objęcie ich specjalnymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie 2017/2019 

7. Podniesienie umiejętności 5N/5K poprzez objęcie ich specjalistycznymi szkoleniami w okresie 2017/2019

 

W ramach realizacji projektu ,,Przyszłość w naszych rękach - podniesienie kompetencji uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sochaczewie” są prowadzone następujące zajęcia:

  1. Szkolenia dla nauczycieli
  2. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
  3. Zajęcia wyrównawcze  z matematyki
  4. Zajęcia wyrównawcze z informatyki
  5. Zajęcia z przyrody w formie eksperymentu
  6. Zajęcia logopedyczne
  7. Zajęcia psychoedukacyjne
  8. Wyjazdy edukacyjne

    Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w pomoce dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt, dobrany odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Do szkoły zostaną zakupione tablice i plansze interaktywne, różnego rodzaju przyrządy wykorzystywane w nauce matematyki, przyrody, chemii i informatyki. Dodatkowym atutem projektu są zaplanowane dla uczniów wyjazdy edukacyjne (łącznie cztery), w tym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, a także do Ogrodu Botanicznego w Powsinie.


kontakt