przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew
980062 odwiedzin

O nas

A A A

"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat..." /Janusz Korczak


 

WYCHOWUJEMY, BAWIMY, UCZYMY
 

  • Każdy uczeń jest jednakowo dla nas ważny. 
  • Będziemy wspierać każdego ucznia, by mógł się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać.
  • Wychowamy człowieka wszechstronnie wykształconego, tolerancyjnego, otwartego na świat
    i wrażliwego na jego problemy, uczciwego, rozwijającego zainteresowania i potrafiącego osiągnąć sukces.

 

Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w centrum miasta Sochaczew.

Spełnia bardzo ważną rolę w środowisku. Jest nowoczesną  placówką oświatową, dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Uczniowie przyjmowani są do szkoły zgodnie z zasadą rejonizacji, która nie obejmuje uczniów niepełnosprawnych.  Uczniowie uczą się w przestronnym, dwupiętrowym budynku przy ul. Staszica 25 - uczniowie klas IV-VIII w starej części szkoły, zaś uczniowie klas młodszych w nowym skrzydle szkoły.

Nad uczniami czuwa wykwalifikowana kadra pedagogiczna, dysponująca rozległą wiedzą i wymaganymi wysokimi umiejętnościami.  Nauczyciele uczą samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwiązywania problemów w sposób twórczy. Troszczą się o harmonijny rozwój każdego ucznia, stwarzają sytuacje, w których uczeń rozwija wszystkie sfery swojej osobowości. We wszystkich działaniach kierują się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowują uczniów w duchu tolerancji, uniwersalnych wartości moralnych,  humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Nauczyciele prowadzą koła przedmiotowe i zainteresowań, zajęcia wyrównawcze i specjalistyczne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów, przygotowują młodzież do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. Ściśle współdziałają z rodzicami (którzy są sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Nauczyciele systematycznie dokształcają się poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia wewnętrznego i zewnętrznego. Kultywowane są tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkim działaniom pedagogicznym i opiekuńczo - wychowawczym przyświeca dobro podopiecznych teraz i w przyszłości.

Szkoła  posiada wiele klasopracowni, dysponuje także gabinetami specjalistów. W szkole znajdują się pracownie komputerowe, biblioteka z czytelnią, świetlica, kuchnia ze stołówką, dwie sale gimnastyczne. Ze szkołą połączona jest hala sportowa. Wszystkie pomieszczenia szkolne są funkcjonalne i odpowiednio wyposażone, dostosowane dla osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy). Teren podwórka szkolnego jest ogrodzony. Obok budynku szkoły znajduje się plac zabaw, z którego chętnie korzystają najmłodsi uczniowie.


Jest to szkoła bezpieczna i przyjazna dla każdego ucznia, w której każde dziecko jest dostrzeżone i traktowane indywidualnie.

 kontakt