przejdź do Sochaczew.pl
721935 odwiedzin
Procedury bezpieczeństwa w bibliotece szkolnej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE

W BIBLIOTECE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI im. Janusza Korczaka

W SOCHACZEWIE W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM COVID 19

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA:

 1.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020 r. poz. 493),

 2. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 art. 8 a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567),

 3. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, konsultacje z nauczycielami w szkole.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1.  Niniejszy dokument określa Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w okresie pandemii COVID-19, na terenie biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie, dotyczące wszystkich pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców.
 2. Celem procedur jest zminimalizowanie zagrożeń zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19

 3. Procedury określają działania, które zminimalizują możliwość zakażenia, ale mimo wszystkich podjętych środków bezpieczeństwa, nie pozwolą w 100% wyeliminować ryzyka związanego z zakażeniem.

 

§ 1

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA.

 

 • Nauczyciel bibliotekarz pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora Szkoły harmonogramu, realizując zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w pomieszczeniu biblioteki szkolnej lub w formie pracy zdalnej.

 • Wyjaśnia osobom korzystającym z zasobów biblioteki zasady obowiązujące w szkolnej bibliotece ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

 • Przestrzega zasad korzystania z zasobów biblioteki szkolnej, stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących liczby osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

 • Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.

 • Bibliotekarze i osoby korzystające z zasobów szkolnej biblioteki powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.

 • Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 • Korzysta ze środków ochrony osobistej.

 • Dba o wietrzenie sali co najmniej raz na godzinę,

 • Ogranicza aktywność dzieci sprzyjającą bliskiemu kontaktowi między sobą.

   

§ 2

PROCEDURY ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

 

 1. W bibliotece przebywać mogą jednocześnie 3 osoby (do liczby tych osób nie wlicza się nauczycieli bibliotekarzy).

 2. Zbiory biblioteczne zwracać mogą uczniowie, ich rodzice lub opiekunowie i pracownicy szkoły.

 3. Odstęp pomiędzy osobami powinien wynieść minimum 1,5 metra.

 4. Ograniczony zostaje wolny dostęp do księgozbioru oraz innych przestrzeni poza stanowiskiem wypożyczeń i zwrotów zbiorów bibliotecznych.

 5. Biblioteka przyjmować będzie jedynie zwroty wypożyczonych zbiorów bibliotecznych.
  W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypożyczenie materiałów niezbędnych do realizowania treści edukacyjnych (np. lektur).

 6. Każda osoba udająca się do biblioteki zobowiązana jest do dokonania dezynfekcji rąk (pojemnik z płynem dezynfekującym znajduje się przy wejściu do biblioteki).

 7. Przyjęte egzemplarze poddaje się kwarantannie na okres 5 dni. Zbiory oznaczone datą,
  w której zostały przyjęte, składowane będą na specjalnie wyznaczonym na te cele regale.

 8. Pomieszczenie biblioteki będzie regularnie wietrzone, a części wspólne dezynfekowane.

 

 § 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.

 2. Procedury obowiązują do odwołania.

A A A
29.05.2020
godz.16:39
 
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość