przejdź do Sochaczew.pl
574043 odwiedzin

zapisy do klasy pierwszej integracyjnej

A A A

Zasady rekrutacji uczniów do klasy pierwszej integracyjnej

Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi

im. Janusza Korczaka w Sochaczewie

 

 

Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a pozostali uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni do dnia 5 kwietnia 2019 zapisać dziecko w sekretariacie szkoły – ul. Staszica 25 i złożyć następującą dokumentację:

  • podanie z umotywowanym wnioskiem o przyjęcie ucznia do klasy integracyjnej,
  • aktualne Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem na edukację w klasie integracyjnej,
  • posiadane opinie psychologów, lekarzy i innych specjalistów dotyczące stopnia niepełnosprawności dziecka.

 

Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały do klasy razem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinni także do dnia 5 kwietnia 2019 zgłosić to w sekretariacie szkoły.

Kwalifikację uczniów do klas integracyjnych przeprowadza komisja w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy, zatrudnieni specjaliści.

Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci:

  • niedowidzące,
  • z niedosłuchem,
  • z dysfunkcjami układu ruchu,
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  • mózgowym porażeniem dziecięcym,
  • z autyzmem i Zespołem Aspergera
  • zaburzeniami emocjonalnymi.

 

Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej komisja kierować się będzie realnymi możliwościami stworzenia dziecku w naszej szkole optymalnych warunków do rozwoju.

Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej zostanie podjęta do dnia 21 czerwca br.

Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej podejmuje dyrektor szkoły.

 

 

 

kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość