przejdź do Sochaczew.pl
505710 odwiedzin

zapisy do klasy pierwszej integracyjnej

A A A

ZASADY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ INTEGRACYJNEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI

IM.  JANUSZA KORCZAKA W SOCHACZEWIE

 

Do klasy integracyjnej przyjmowani są uczniowie niepełnosprawni na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, a pozostali uczniowie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

  • Rodzice dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych powinni do dnia 6 kwietnia 2018 zapisać dziecko w sekretariacie szkoły – ul. Staszica 25 i złożyć następującą dokumentację:

           -  podanie z umotywowanym wnioskiem o przyjęcie ucznia do klasy integracyjnej,

           -  aktualne Orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ze wskazaniem na edukację w klasie
              integracyjnej,

           -  posiadane opinie psychologów, lekarzy i innych specjalistów dotyczące stopnia niepełnosprawności
              dziecka.

  • Rodzice, którzy chcieliby, aby ich dzieci uczęszczały do klasy razem z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, powinni także do dnia 6 kwietnia 2018 zgłosić to w sekretariacie szkoły.
  • Kwalifikację uczniów do klas integracyjnych przeprowadza komisja
    w składzie: dyrektor szkoły, pedagog szkolny, nauczyciele wychowawcy, zatrudnieni specjaliści.
  • Do klasy integracyjnej przyjmowane są dzieci :

           -  niedowidzące,

           -  z niedosłuchem,

           -  z dysfunkcjami układu ruchu,

           -  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

           -  mózgowym porażeniem dziecięcym,

           -  z autyzmem i Zespołem Aspergera

           -  zaburzeniami emocjonalnymi.

  • Podejmując ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej komisja kierować się będzie realnymi możliwościami stworzenia dziecku w naszej szkole optymalnych warunków do rozwoju.
  • Decyzja o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej zostanie podjęta do dnia 25 czerwca br.
  • Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do klasy integracyjnej podejmuje dyrektor szkoły.
kontakt
imię i nazwisko
adres e-mail
wiadomość